top of page
RVTS Logo

VEILEDERENS OPPBYGNING

Barnehageveilederen er bygget opp etter samme prinsipper som et trafikklys. Her deles atferd inn i grønn, gul og rød. Den grønne atferden er uttrykk for en sunn seksualitet, den gule atferden blir betegnet som bekymringsfull eller problematisk, og rød atferd anses som skadelig for en selv og/eller andre. Det kan oppleves vanskelig både for det utsatte barnet og den som utfører atferden, å skille mellom lek som er sunn og en seksuell atferd som er problematisk eller skadelig. Også de voksne rundt kan bli usikker. Denne veilederen ønsker å gjøre ansatte i barnehagen tryggere i møte med barns seksuelle utvikling og atferd. Trafikklyset er også brukt som et pedagogisk verktøy for å hjelpe oss å skille mellom sunn og usunn atferd, se www.seksuellatferd.no.

 

Veilederen består av en innledning, 2 hoveddeler og en vedleggsdel:

  1. Sunn seksuell utvikling

  2. Problematisk og skadelig seksuell atferd

  3. Vedlegg

bottom of page